Termeni si Condiții –

Termeni și condiții

1. Acces

Accesul şi utilizarea site-ului se face sub autoritatea unor reguli, termenii şi condiţiile fiind prezentate mai jos. Prin înregistrare, utilizatorul acceptă în întregime şi necondiţionat prevederile acestor Termeni şi Condiţii şi înţelege să utilizeze serviciul în strictă conformitate cu acestea. Scopul permis pentru utilizarea site-ului este schimbul de informaţii şi accesul la alte servicii oferite prin intermediul site-ului. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. „Punctul de fierbere” nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul „utilizator” al site-ului se înţelege orice „vizitator” care se înregistrează prin completarea unui formular de înregistrare. Orice utilizator al site-ului consimte să primească comicări comerciale. 

2. Drepturile asupra conţinutului Site-ului

„Punctul de fierbere” oferă acces liber la site şi va autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existenţe pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Conţinutul acestui site este protejat de Legea dreptului de autor. Întreg conţinutul în format text sau vizual, transmis sub orice formă de şi către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparţin administratorului site-ului şi partenerilor săi şi reprezintă conţinutul site-ului. 

Materialele de pe site, indiferent de zona în care se află în site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document că fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenţie directă ori indirectă privind obţinerea de profituri sau câştiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al administratorului site-ului. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia totală sau parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site sau a oricărei părţi a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorul site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele şi informaţiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul şi caracterul de „comunicate de presă”. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că toate informaţiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ şi orientativ şi că administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz şi în niciun mod pentru veridicitatea şi validitatea conţinutului site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care adminstratorul site-ului şi partenerii săi le deţin asupra/în legătură cu site-ul, conţinutul acestuia, serviciul, orice modul sau componenenta a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii/proprietarii conţinutului site-ului.

Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresele indicate la pagină de contact a site-ului.

Orice persoane care expediază în orice mod informaţii ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o tertă persoană le-ar putea invocă în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea administratorului site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informaţii ori materiale către site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat şi pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către administratorul site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare şi/sau retransmitere a conţinutului cu care contribuie sau postează pe site. Administratorul site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conţinutul postat pe site de către orice persoană, indiferent din ce secţiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conţinut.

Este strict interzisă postarea pe site a oricărui conţinut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvenţe video, dar fără a se limită la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, şoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încalcă orice alte drepturi şi libertăţi ale omului potrivit legislaţiei în vigoare.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că site-ul le oferă doar o platformă de comunicare şi că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date şi informaţii postate pe site indiferent de formă şi partea în care apăr (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limită la acestea) şi pentru orice efecte juridice şi/sau comerciale derivând din acestea.

3. Protecţia datelor personale

Fiecare utilizator, la opţiunea să proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a-şi crea un cont valabil şi pentru a beneficia de serviciul oferit de către administratorul site-ului. În momentul creării contului, fiecare utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de site prin bifarea căsuţei corespunzătoare pe pagină de creare a contului. Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că ştergerea datelor lor personale va fi urmată de ştergerea contului lor din sistem şi de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de către administratorul site-ului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, administratorul site-ului va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing şi publicitate, statistica şi/sau furnizare bunuri şi servicii.

4. Limitarea răspunderii

Administratorul „Punctul de fierbere” nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres pentru conţinutul de orice fel al site-ului sau pentru întreg conţinutul oferit de către utilizatori. Administratorul „Punctul de fierbere” va face toate eforturile rezonabile pentru a asigură acurateţea şi încrederea în site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul „Punctul de fierbere”nu oferă niciun fel de garanţii sau răspundere pentru conţinutul site-ului şi în nicio situaţie nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezultă din utilizarea oricărei parte, secvenţa, modul al conţinutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conţinutului site-ului.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că furnizarea serviciului poate fi afectată de anumite condiţii obiective, precum şi că orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului „aşa cum sunt”, „aşa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecinţă, administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informaţii şi date din conţinutul site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvenţele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum şi niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorul „Punctul de fierbere” este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea site-ului, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea serviciului, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a administratorului site-ului.

În mod expres, utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorul „Punctul de fierbere” este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, văd comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum şi din utilizarea conţinutului site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorul „Punctul de fierbere” este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciului, precum şi pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forţă majoră, administratorul site-ului şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al administratorului site-ului, lipsă funcţionării conexiunii la internet, lipsă funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice maliţioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure şi despăgubească integral pe administratorul site-ului şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de şi împotrivă oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor, experţilor şi consultanţilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul.

5. Reguli şi condiţii de participare la discutii în cadrul site-ului 

Utilizarea site-ului precum şi accesul prin logarea la comunitate presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora: 

 – este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ură sau cu resentimente faţă de un alt membru al site-ului, care să conţină ameninţări sau să violeze intimitatea, viaţă privată a cuiva sau care încalcă legea;

 – este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu deţin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviinţarea proprietarului pentru a utiliza materialul;

 – sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclamă, scrisorile în lanţ, schemele piramidale şi orice alte solicitări de acest tip;

 – sunt interzise mesajele cu character xenofob sau rasist mesajele obscene şi orice linkuri către site-uri cu character pornografic;

 – mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă şi, în consecinţă, site-ul nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lor;

 – administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a şterge conţinutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv, acesta findi un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ştergerea sau modficarea mesajelor instantaneu;

 – identitatea utilizatorului, în cazul în care acesta aduce informaţii care l-ar putea pune cumva în pericol, va fi protejată;

 – la înregistrare, utilizatorul are posibilitatea să îşi aleagă numele de utilizator (username). Cu acest cont de utilizare, participantul la forum acceptă să nu împrumute niciodată parolă (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parolă altui membru pentru a poştă mesaje sau pentru a naviga în acest forum;

 – utilizatorul trebuie să ia în considerare că, ori de câte ori postează un mesaj, adresă să de IP este înregistrată pentru cazul în care se va interzice accesul la forumul site-ului (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Această măsură va fi luată numai în cazul constatării unei violări grave ale termenilor şi condiţiilor prezente;

6. Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

Administratorul „Punctul de fierbere” are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Orice modificare va fi considerată că fiind acceptată deplin şi necondiţionat de către oricare dintre utilizatori prin simplă utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciu ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a serviciului.

7.Sancţionare

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării în orice mod şi în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor şi Condiţiilor, administratorul „Punctul de fierbere” va putea opta în mod discreţionar pentru suspendarea totală sau parţială a accesului utilizatorului la orice serviciu al site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conţinut expediat de utilizator în vederea postării către site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conţinut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilităţile oferite de site sau pentru desfiiintarea contului utilizatorului pe site, fără niciun fel de atenţionări sau notificări prealabile şi fără a fi necesare orice alte formalităţi în acest sens.

Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţă judecătorească romană competenţă aflată în rază teritorială a municipiului Bucureşti.